Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal oppfylle våre forpliktelser overfor kunder og andre som kontakter Real Finans.

Rettslig grunnlag og hvilke opplysninger som behandles
Vi behandler personopplysningene basert på din forespørsel om å innhente finansieringstilbud, jf. personopplysningsloven § 8.

Følgende personopplysninger behandles hos oss:
Navn og adresse
Kredittopplysninger
Fødsels- og personnummer
Familieforhold
Gjeld og inntektsopplysninger
Type bosted
Utdannelse og arbeidsgiver
Statsborgerskap
Kontonummer for utbetaling av lån

Opplysningene oppgis frivillig av deg i vårt nettskjema eller per telefon. Enkelte opplysninger innhentes ved søk på fødsels- og personnummer. Enkelte samarbeidsbanker krever at det innhentes mer omfattende dokumentasjon og slik innhenting av dokumentasjon gjøres dels av Real Finans og dels av samarbeidsbanken.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vilkårene etter personopplysningsloven § 12, om behandling av fødselsnummer, er oppfylt.

Kredittvurdering
Ved å søke lån godkjenner du at Real Finans og våre samarbeidende banker foretar kredittvurdering av deg og at gjenpartsbrevet kan sendes elektronisk og via SMS om det er ønskelig fra bankens side.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger i Real Finans
Real Finans ved styrets leder er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med selskapets virksomhet. Daglig leder har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i virksomheten.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger
Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene deg som kunde på en best mulig måte. Når du oppgir personopplysninger for at vi skal innhente finansieringstilbud fra tredjepart, vil vi benytte dine personopplysninger til å innhente det best mulige tilbudet. Vi vil videre benytte din kontaktinformasjon for å holde deg orientert om våre tilbud, våre tjenester og nyheter.

Real Finans forsikrer at all behandling, herunder lagring og videreformidling av personopplysninger skjer innenfor rammene av personopplysningsloven.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
Personopplysninger utleveres bare til tredjeparter i den grad det er nødvendig for å oppfylle selskapets forpliktelser overfor kunden.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra selskapet er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger, samt forpliktelser som følger av norsk lov eller EU/EØS-retten. Annen utlevering av personopplysninger vil bare finne sted dersom selskapet er forpliktet til det i henhold til norsk lov.

Krav om retting og sletting av opplysninger og lovvalg
Enhver har krav på innsyn i egne personopplysninger. Videre har enhver rett til å kreve retting eller sletting av egne mangelfulle eller uriktige personopplysninger. For øvrig gjelder norsk rett fullt ut, slik at du vil ha slike rettigheter som til enhver tid følger av gjeldende personopplysningslov.

Krav om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til Real Finans på telefon 69366910.